Algemene voorwaarden

Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hermes Tuinhuizen B.V., statutair gevestigd te Tilburg, ingeschreven bij de Kamer van koophandel te Breda onder nummer 76602206.
Aldaar gedeponeerd, 6 januari 2020.

TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Hermes Isolatiesysteembouw B.V., verder te noemen LEVERAN-CIER, alsmede op offertes, overeenkomsten en verleende opdrachten.
 2. Onder ”KOPER” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)-persoon of diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n) die met LEVERANCIER een overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst af te sluiten.
 3. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze schriftelijk met KOPER zijn overeengekomen.
 4. Indien LEVERANCIER bij enige overeenkomst een afwijking van deze voorwaarden met KOPER heeft gemaakt, heeft deze afwijking slechts betrekking op die overeenkomst en kan deze of een andere afwijking nimmer van toepassing zijn op navolgende overeenkomsten tussen LEVERAN-CIER en KOPER. Afwijkingen van deze voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk te worden bedongen.
 5. De KOPER met wie LEVERANCIER eerder onder deze voorwaarden, of een eerdere versie daarvan, een rechtsverhouding is aangegaan, wordt geacht akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en te verlenen opdrachten. Hiervoor is een terhandstelling door LEVERANCIER niet vereist.
 6. Een verwijzing van KOPER naar inkoopvoorwaarden zal door LEVERANCIER nadrukkelijk van de hand worden gewezen, tenzij LEVERANCIER zich hiermee akkoord heeft verklaard.
 7. Wanneer één bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, blijven de niet vernietigde en nietige bepalingen van toepassing.

AANBIEDINGEN & OFFERTES

 1. Alle aanbiedingen en offertes van LEVERANCIER, hetzij in de vorm van prijslijsten, hetzij anders, daaronder begrepen, echter daar niet toe beperkt, mondelinge aanbiedingen en offertes en andere verklaringen van vertegenwoordigers en/of medewerkers van LEVERANCIER zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.
 2. LEVERANCIER is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling te verlangen van ten hoogste 100% van de overeengekomen prijs.

OVEREENKOMSTEN

 1. Bij een vrijblijvend aanbod/offerte komt de overeenkomst uitsluitend tot stand indien en nadat LEVERANCIER een opdracht/ bestelling schriftelijk binnen 14 dagen heeft bevestigd, dan wel doordat LEVERANCIER geheel of gedeeltelijk aan een opdracht tot levering is begonnen.
 2. Bij een onherroepelijk aanbod komt de overeenkomst uitsluitend tot stand indien KOPER het aanbod binnen de gestelde termijn heeft aanvaard. 
 3. In geval van een opdracht tot levering in verschillende gedeelten wordt de overeenkomst in zijn geheel geacht tot stand te zijn gebracht, indien de eerste gedeeltelijke c.q. deellevering plaats vindt.
 4. Eventueel later gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de overeenkomst door LEVERANCIER aan KOPER gedaan, zijn alleen bindend indien zij schriftelijk door LEVERANCIER binnen 8 dagen bevestigd worden na deze toezegging, dan wel doordat LEVERANCIER geheel dan wel gedeeltelijk conform de toezegging uitvoering geeft aan de opdracht.
 5. LEVERANCIER is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te leveren, van KOPER zekerheid te eisen, dat zowel aan betalingsverplichting als aan overige verplichtingen voldaan zal worden.
 6. LEVERANCIER is bevoegd om, indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de door haar verstrekte bestelling bij de uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan KOPER zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zo nodig zal LEVERAN-CIER hieromtrent met KOPER overleg plegen.
 7. Indien het voor de KOPER wenselijk is dat een bepaald goed een certificaat bezit, dient KOPER dit nadrukkelijk aan LEVERANCIER mede te delen. Wanneer dit door KOPER niet is medegedeeld, kan LEVERANCIER daar nimmer aansprakelijk voor worden gehouden.
 8. LEVERANCIER behoudt zich het recht bij de totstandkoming van de overeenkomst met KOPER de overeengekomen prijs te factureren, tenzij anders overeengekomen.

PRIJZEN

 1. Alle prijzen van LEVERANCIER zijn exclusief B.T.W. en gelden af-magazijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.
 2. Prijzen zijn gebaseerd op kostprijzen, geldend op het moment van aanbieding. Indien deze kostprijzen door prijsstijging van grondstoffen, (hulp)materialen, onderdelen, vervoerkosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten, valutakoersen, e.d., sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan is LEVERANCIER gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 3. Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens indien deze kostprijsverhogende factoren ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren.
 4. Indien de kostprijsverhoging conform lid 2 echter meer bedraagt dan 15%, is KOPER gerechtigd de order binnen 3 dagen nadat KOPER kennis heeft genomen van de prijsverhoging, te annuleren.
 5. Wanneer KOPER en LEVERAN-CIER niet nadrukkelijk hebben bepaald voor wiens rekening het vervoer komt, komen de vervoerskosten voor rekening en risico van KOPER.

LEVERING/LEVERTIJD

 1. Opgegeven levertijden, waaronder mede is verstaan de termijnen voor reparatie, installatie en plaatsing zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient LEVERANCIER derhalve eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld en haar een redelijk termijn voor nakoming worden gegeven.
 2. Aan de leveringsplicht van LEVERANCIER zal zijn voldaan door de zaken éénmaal aan de KOPER aan te bieden. Wanneer KOPER zorg draagt voor vervoer, is dit het moment dat KOPER of een namens KOPER ingeschakelde derde de goederen afhaalt. Wanneer LEVERANCIER zorg draagt voor vervoer, is dit het moment dat LEVERANCIER of een namens LEVERANCIER ingeschakelde derde de goederen conform de overeenkomst de goederen levert.
 3. LEVERANCIER is bij deelleveringen alvorens verder te gaan met de fasen van aflevering immer gerechtigd voldoende zekerheid van KOPER te verlangen. Weigering van KOPER om de verlangde zekerheid te stellen geeft LEVERANCIER het recht de overeenkomst op te schorten, onverminderd het recht van LEVERAN-CIER op vergoeding van onkosten, bedrijfsschade en winstderving.
 4. In het geval dat LEVERANCIER een aanbetaling heeft verlangd, gaat de levertijd pas in, indien de aanbetaling is ontvangen.
 5. Indien KOPER nalatig is met het verrichten van een handeling waarmede hij aan de aflevering van de zaken dient mede te werken en de zaken zijn conform overeenkomst en deze voorwaarden aan KOPER aangeboden, komen de zaken vanaf dat moment voor rekening en risico van KOPER. Kosten van onder meer de opslag zullen derhalve voor zijn rekening komen.
 6. Nadat de zaken zijn geleverd, dan wel nadat de levertijd is verlopen, gaat LEVERANCIER over tot facturatie en is KOPER de overeengekomen prijs c.q. hetgeen gefactureerd verschuldigd.

RISICO-OVERGANG

 1. Levering geschiedt, tenzij anders is overeengekomen, op de plaats conform de overeenkomst, dan wel daar waar KOPER kantoor of magazijn houdt. De zaken zijn voor risico van de KOPER vanaf de aflevering.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Tot het tijdstip waarop KOPER aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, blijft het geleverde eigendom van LEVERANCIER.
 2. De KOPER is niet bevoegd het geleverde, anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf, met een beperkt recht te bezwaren of te vervreemden, totdat KOPER al haar verplichting jegens LEVERANCIER heeft voldaan.
 3. Wanneer KOPER enige verplichting jegens LEVERANCIER uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en daaromtrent in gebreke is gesteld, dan wel indien zich een andere omstandigheid als bedoeld in artikel 8.1 voordoet, is LEVERANCIER gerechtigd het geleverde terug te nemen.
 4. KOPER is verplicht LEVERANCIER terstond schriftelijke melding te doen van het feit, indien derden rechten doen gelden op hetgeen door LEVERANCIER is verricht of geleverd, alsmede wanneer zich enige omstandigheid als bedoeld in artikel 8.1 voordoet, voor zover het verrichte of geleverde (nog) niet KOPER zijn eigendom is.

OPZEGGING/BEËINDIGING OVEREENKOMST

 1. LEVERANCIER behoudt zich het recht voor de overeenkomst(en) met KOPER onmiddellijk zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien KOPER:
 1. onder bewind wordt gesteld, in staat van faillissement wordt verklaard, of surséance van betaling aanvraagt;
 2. een besluit neemt tot liquidatie en/of stilleggen van zijn onderneming;
 3. het vrije beheer over zijn vermogen verliest, of wanneer KOPER een natuurlijk persoon is en onder curatele wordt gesteld of komt te overlijden.
  1. In het geval dat KOPER enige (betalings)verplichting niet nakomt, is LEVERANCIER slechts tot ontbinding bevoegd indien zij KOPER eerst deugdelijk in gebreke heeft gesteld en haar een redelijk termijn voor nakoming heeft gegeven.
  2. Bij beëindiging conform dit artikel zijn de vorderingen op KOPER terstond opeisbaar en is KOPER van rechtswege in verzuim.
  3. LEVERANCIER is daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige schadevergoeding, welke kan bestaan uit, maar niet beperkt is tot, de gederfde winst, dan wel het negatief contract belang.
  4. De schadepost ‘gederfde winst’ zal, behoudens tegenbewijs, tenminste 15% van de overeengekomen prijs bedragen. LEVERANCIER behoudt het recht de werkelijke gederfde winst te vorderen.

  INSTALLATIE & REPARATIE

 1. Alle reparatie- en installatie-werkzaamheden, zowel aan de door LEVERANCIER geleverde als aan de niet door haar geleverde zaken worden naar beste weten en kunnen uitgevoerd. LEVERANCIER heeft met betrekking tot deze werkzaamheden een inspanningsverplichting.
 2. Indien de uitgevoerde reparaties niet naar behoren zijn uitgevoerd, is KOPER gerechtigd hierover te reclameren conform het bepaalde in artikel 10 van deze voorwaarden.
 3. KOPER is verplicht datgene te doen om de voortgang van de werkzaamheden mogelijk te doen zijn. Voldoet KOPER niet aan deze verplichting, is KOPER verplicht de daaruit ontstane kosten te vergoeden
 4. De kosten voor reparatie en installatie worden naar redelijkheid en billijkheid achteraf berekend naar aanleiding van de slechts achteraf kenbare benodigde werkzaamheden.
 5. Indien voor de in dit lid genoemde werkzaamheden vooraf een prijs is vastgesteld, zal deze prijs aan KOPER worden berekend en zal daarbij meer- en minderwerk naar billijkheid worden berekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen alle werkzaamheden en leveranties, welke niet bij de offerte zijn inbegrepen of tevoren met KOPER zijn afgesproken en welke werkzaamheden door KOPER worden verlangd.

RECLAME

 1. De KOPER dient de gekocht zaken bij aflevering – of zo spoedig mogelijk daarna te (laten) controleren. Hierbij dient de KOPER na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
  1. of de zaken juist zijn geleverd;
  2. of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;
  3. of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of branchegebruik.
  1. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de KOPER deze binnen 48 uur na levering, dan wel nadat KOPER kennis had genomen, hetzij had moeten nemen, van de gebreken of tekorten, aan LEVERANCIER te melden.
  2. Niet-zichtbare gebreken dient de KOPER binnen 48 uur na ontdekking doch uiterlijk 8 dagen na levering, dan wel nadat KOPER kennis had genomen, hetzij had moeten nemen, van de gebreken of tekorten, te melden aan LEVERAN-CIER.
  3. Klachten inzake facturen van LEVERANCIER dienen binnen vijf dagen na verzenddatum schriftelijk middels aangetekend schrijven door LEVERANCIER te zijn ontvangen.
  4. Het indienen van klachten/reclames, ontslaat KOPER nimmer van diens betalingsverplichting jegens LEVE-RANCIER, het bepaalde in artikel 13 blijft onverkort van toepassing.
  5. Voor de toepassing van deze bepalingen wordt iedere deellevering als een afzonderlijke levering beschouwd.
  6. KOPER is niet gerechtigd zaken waarover deze reclameert, zonder schriftelijke toestemming van LEVERANCIER te retourneren.
  7. In de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen in vorm, maat en kleur kunnen voor KOPER geen grond voor een klacht zijn.

  AANSPRAKELIJKHEID & GARANTIE

  1. Voor zover de geleverde zaken door LEVERANCIER zijn betrokken bij derden is de garantie geheel conform de garantie die de derde(n) daarop geven, tenzij in enig geval uitdrukkelijk anders met KOPER is overeengekomen.
  2. LEVERANCIER staat in alle andere gevallen in voor de deugdelijkheid en de kwaliteit van de geleverde zaken, doch uitsluitend in dier voege dat alle gebreken aan de geleverde zaken kosteloos door LEVERAN-CIER zullen worden vergoed, indien KOPER aantoont dat de er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van LEVERANCIER, door aan te tonen dat de geleverde zaken gebrekkig waren tijdens levering of gebrekkig zijn geworden als direct gevolg van de ontworpen constructie, gebrekkige afwerking of slecht gebruikt materiaal door LEVERANCIER.
  3. Bij stilzwijgen van de overeenkomst daaromtrent zullen door LEVERAN-CIER geleverde zaken of diensten, waaraan gebreken kleven, kosteloos hersteld, vervangen c.q. opnieuw verricht worden wanneer het gebrek zich heeft voorgedaan binnen 6 maanden na aflevering van het goed, dan wel het voltooien van de verrichtte diensten, of wanneer zaken door de LEVERANCIER in bedrijf dienen te worden gesteld, na bedrijfsvaardige opstelling daarvan, tenzij het gebrek is te wijten aan de schuld van KOPER. De bewijslast rust, overeenkomstig wettelijke bepalingen, op KOPER.
  4. De garantieverplichting van LEVERANCIER vervalt indien KOPER zelf wijziging in of reparatie aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of anders dan door LEVERANCIER op, naar zijn oordeel, onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.
  5. Indien LEVERANCIER ter voldoening van zijn garantie-verplichting nieuwe apparatuur, onderdelen of diensten levert, zullen op deze apparatuur, onderdelen of diensten alle bepalingen van deze voorwaarden van toepassing zijn, als ware zij onderdeel waren van de oorspronkelijke overeenkomst.
  6. Niet nakoming van hetgeen omtrent de betaling is overeengekomen en voorts iedere niet-nakoming door KOPER van één van zijn verplichtingen ontheft LEVERANCIER van zijn verplichtingen, bedoeld in dit artikel alsmede van alle andere verplichtingen.
  7. Voldoening aan garantieverplichtingen door LEVERANCIER geldt als enige en algehele schadevergoeding. De aansprakelijkheid van LEVERANCIER voor gevolg-schade, hoe ook genaamd, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  8. De in dit artikel opgenomen beperking/uitsluiting van aansprakelijkheid voor door KOPER geleden schade geldt niet, indien deze schade door een door LEVERAN-CIER afgesloten verzekering wordt gedekt, zulks tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

  RETOURZENDINGEN

  1. Retourzendingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LEVERANCIER, zijn niet toegestaan. Geschieden zij toch dan zijn alle kosten aan de zending verbonden ten laste van KOPER. LEVERANCIER is in dat geval vrij de zaken voor rekening van KO-PER op te (laten) slaan.
  2. Retourzendingen, welke door LEVERANCIER niet zijn aanvaard, ontheffen in geen enkel opzicht de (betalings)verplichting van KOPER.
  3. Kosten ten aanzien van de retourzendingen komen, indien daaromtrent niks is afgesproken voor rekening en risico van KOPER. Derhalve zal LEVERANCIER de specificaties ten aanzien van de retourzendingen aan KOPER overleggen.
  4. Retourzendingen die een gevolg zijn van een foutieve bestelling door KOPER, worden tot en met de dag van levering na onze acceptatie, gecrediteerd onder inhouding van 15% voor gemaakte kosten met een minimum van € 115,– exclusief B.T.W. per retour.

  BETALING

  1. Alle betalingen dienen contant te geschieden, tenzij anders is overeengekomen of aangegeven in deze voorwaarden.
  2. Alle betalingen dienen te geschieden in de valuta waarin zij zijn uitgeschreven c.q. gefactureerd.
  3. Indien betaling op rekening is overeengekomen dienen de facturen voldaan te worden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Na het verstrijken van deze betalingstermijn is KOPER zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
  4. Nadat KOPER in verzuim is komen te verkeren, is LEVERANCIER gerechtigd 15% buitenrechtelijke incassokosten over de vordering verschuldigd, met een minimum van € 100,-, op KOPER te verhalen. Indien LEVERANCIER aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
  5. Nadat KOPER in verzuim is komen te verkeren, is LEVERANCIER eveneens gerechtigd 10% cumulatieve rente op jaarbasis op KOPER te verhalen.
  6. De door of namens KOPER gedane betaling strekken eerst ter voldoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de langst openstaande factuur, ongeacht de vermelding bij de betaling.
  7. Indien KOPER met betaling van een deellevering in gebreke blijft, is LEVERANCIER gerechtigd de overige nog uit te voeren leve-ringsopdrachten op te schorten met de termijn gedurende KOPER een opeisbare (deel)factuur onbetaald laat, onverminderd het recht van LEVERANCIER om na ingebrekestelling de leveringen definitief te beëindigen en betaling te verlangen van al hetgeen LEVERANCIER tot op dat moment te vorderen heeft onverminderd het recht van LEVERANCIER op schadevergoeding conform het bepaalde in artikel 7.

  OVERMACHT

    1. Onder overmacht wordt mede verstaan de situatie dat LEVERANCIER wegens buitengewone omstandigheden zoals brand, verkeersbelemmeringen of transportproblemen, mobilisatie, staat van beleg, onlusten of oproer, im- of exportbelemmeringen en andere overheidsmaatregelen of voorschriften en voorts elke omstandigheid waarop LEVERANCIER redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, niet in staat is de order overeenkomstig uit te voeren.
    2. In geval van overmacht is LEVERANCIER gerechtigd nakoming van de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst hetzij op te schorten zolang de overmacht-situatie voortduurt, hetzij de overeenkomst te beëindigen, zonder dat LEVERANCIER tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan KOPER gehouden is. LEVERANCIER is gerechtigd het tot dan toe geleverde naar rato aan KOPER te factureren.
    3. LEVERANCIER is gehouden de KOPER terstond van de overmachtsituatie op de hoogte te stellen.
    4. Bij een opschorting van uitvoering van een order met meer dan 40 werkdagen, dan wel een redelijk te achten kortere termijn, is KOPER gerechtigd de overeenkomst te beëindigen. Bij deze beëindiging is LEVERANCIER gerechtigd betaling te verlangen van al hetgeen dat tot dan toe is geleverd en is LEVERANCIER niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan KOPER.

    PRIVACY

    1. Door LEVERANCIER verwerkte persoonsgegevens zijn slechts ter uitvoering van de overeenkomst en overeenkomstig het privacy beleid van LEVERANCIER.

    FORUMKEUZE

    1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
    2. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, wordt het Weens Koopverdrag uitdrukkelijk uitgesloten.
    3. Elk geschil dat zich tussen LEVERANCIER en KOPER mocht voordoen, wordt voorgelegd aan de rechtbank Breda, dan wel daar waar de gedaagde woont of kantoor houdt.

    WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN

    1. LEVERANCIER is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. LEVERANCIER zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan KOPER toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen jegens KOPER in werking zodra de wijzigingen zijn medegedeeld.

Verkooppunt zoeken?

De tuinhuizen en schuttingen van Hermes Tuinhuizen worden uitsluitend verkocht en geïnstalleerd door bedrijven die onze kwaliteit kunnen waarborgen. Benieuwd waar u onze producten kunt vinden?

Reseller worden?

Wilt u een resellers worden voor onze producten? Om reseller te worden moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit bespreken we graag onder een bakje koffie! Vul direct ons contact formulier in..